Водопади в България

Общи условия за покупко-продажба на книги през уебсайта www.waterfallsbg.info

Изтегли ФОРМУЛЯР ЗА ОТКАЗ на онлайн покупка от ТУК

Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупко-продажба между WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ), от една страна и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост "Клиент", във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.waterfallsbg.info  - електронен магазин, стоки.

1. Дефиниции

При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-долу термини и изрази имат следното значение:

1.1. „Уебсайт/сайт” ("website") е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

1.2. e-mail: waterfallsbg@gmail.com
1.3  телефон: 0898571558

1.3. “www.waterfallsbg.info” е уебсайт за туризъм и електронна търговия в Интернет, за продажба на стоки от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Клиента.

1.4. „Клиент” е физическо лице, навършило 18 години, или юридическо лице, което е посетило www.waterfallsbg.info  и се е съгласило с настоящите Общи условия.

1.5. „Клиенстки профил” е обособена част WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) , съдържаща информация за Клиентa, предоставена от Клиента при регистрацията му и съхранявана отWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) .

1.8. „Издател” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие издава книги или други печатни материали в завършен вид като поставя върху книгата или друг печатен материал, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.9. „Производител” е всяко физическо или юридическо лице, което по занятие произвежда стоки в завършен вид или съществено променя или преправя стока с оглед пускането й на пазара или се представя за производител, като поставя върху стоката, опаковката й или върху техническата или търговската документация за нея своето име или фирма, свой производствен или друг отличителен знак.

1.10. „Опаковка” са съдове и всякакви други приспособления или материали, които са годни да изпълняват функцията да съдържат и съхраняват различни стоки, предлагани пряко на Клиента.

1.11. „Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

1.12. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

1.13. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

1.14. „Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

1.15. „IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

1.16. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

1.18. „Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайт.

 

2. Предмет

WATERFALLSBG.INFO  предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите вWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )   стоки  чрез отправяне на заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници вWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  изисквания за конкретните стоки.

 

3. Поръчка на стока онлайн

3.1.4. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет в http://www.waterfallsbg.info/conditions

3.2. При попълване на формата за поръчка се счита, че клиенът е прочел и се е съгласил  с настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрезWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.

3.3. При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

 

4. Промени в Общите условия

Доколкото предлаганите отWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, промоционални оферти, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно отWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  без да е нужно клиентите и посетителите на интернет страницата да бъдат уведомявани лично. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента иWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) , възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по заявка за покупка на стока.

5. Публикуване на информация за стоките в WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )

6. WATERFALLSBG.INFO публикува на адрес http://www.waterfallsbg.info  описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, продажната цена, с включен ДДС, както и тарифа за стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките, свързани с тяхната доставка, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, за правото на Клиента, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите и за условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.

7. WATERFALLSBG.INFO не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката и за променяне на сроковете и описанията на текущите промоции.

 

6. Заявка за покупка

6.1. Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:

6.2. Определяне на вида и количеството на стоката, въвеждане на данните за доставка и телелфонз а връзка и потвърждение на заявката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчвам”, обозначен накрая на формата за поръчка;

6.3. Заявката за покупка на стока отWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчвам”. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и заWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  не възниква задължение за нейното изпълнение.

 

8. Цени

8.1. Всички цени вWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) са в български левове, с включен ДДС.

8.3. Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка .

 

9. Начини на плащане

Цената по чл. 10 и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини

1.      В брой от Клиента или от трето лице от името на същия;

2.      По банков път на посочена от WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  сметка;

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, се  задължава да заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, в срок не по-късно от 3 работни дни от изтичане на срока по чл. 14, ал. 4. от ЗЗП.

 

11. Доставка:

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок:

11.1. До 4 работни дни след деня на поръчка.

11.2. Достатъчен според обстоятелствата - за чужбина. 

11.3. Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

 

12. Предаване на стоката

12.1. Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.

12.2. При предаване на стоката Клиентът или третото лице по подписват придружаващите я документи.

12.3. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок,WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

 

13. Право на отказ

13.1. Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

-          доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

-          при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;

-          цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена;

13.2. Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите съгласно чл.55, ал.3, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за закупуване на стока чрезWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) , като върне стоката в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор доWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  и да върне стоката с ненарушена цялост.WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  е длъжен да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 работни дни, считано от  датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

13.3. При получаване на пратката, клиентът следва да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка .

При констатирани нарушения във външния вид на стоката клиентът е длъжен да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

 

14. Права и задължения на WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )

14.1.WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  се задължава:

14.1.1. Да прехвърли на Клиента собствеността на заявената за покупка стока;        

14.1.2. Да достави в срок заявената за покупка стока;

14.1.3. Да полага дължимата грижа за изпълнение на своите задължения;

14.2.WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  има право:

14.2.1. Да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies) - малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на Клиента и дават възможност за възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и за проследяване на действията му.

14.2.2. Да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола наWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) .

14.2.3. Да изпраща непоискани търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

14.2.4. Да променя по всякакъв начин и по всяко време условията на промоционалните оферти на продуктите които включват цена, срок на промоцията, подаръци, бонуси и оставащ брой продукти.

 

15. Ограничаване на отговорността

15.1.WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  полага грижа информацията в магазина да се поддържа вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  не носи отговорност за запазване на цената на предлагана в магазина стока при внезапна промяна на същата от страна на проиводителя/издателя, без да бъде уведомен. В този случайWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  си запазва правото дa променя цените на заявени от клиент артикули.

15.2.WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  не носи отговорност за не предоставяне на достъп до магазина, както и за не обработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола наWATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) .

 

16. Права и задължения на Клиента

Клиентът се задължава:

16.1. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;

16.2. Да плати цената на заявената от него стока;

16.3. Да заплати разходите по доставката;

16.4. Да получи стоката;

16.5. Да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;

16.6. Да не прави достояние на трети лица паролата си и отговора си на тайния въпрос и да уведомява незабавно WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) в случай на неправомерен достъп до клиентския си профил, както и при вероятност от такъв;

16.7. С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

16.8. Да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.

16.11. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ).

Клиентът се задължава при ползуване на WATERFALLSBG.INFO:

16.12. Да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

16.13. Да не нарушава чужди имуществени или не имуществени права, включително право на интелектуална собственост;

16.14. Да уведомява незабавно WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;

16.15. Да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват магазина, както и да не използва магазина по начин, предизвикващ отказ от услугите ("denial of service");

16.16. Да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

16.17. Да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;

16.18. Да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

17. Лични данни

WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиент на магазина може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) услуги, участване в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.

18. Обработване на информация за Клиент

WATERFALLSBG.INFO полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупко-продажбата на стоки чрез магазина - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

В регистрационната форма, попълвана от Клиента при регистрацията, WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

19. Цели, за които може да се използва информацията

19.1. WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) събира и използва информацията за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на томболи, запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на члена на портала, за статистически и други цели.

19.2. С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )   на посочените адрес или e-mail за контакти (waterfallsbg@gmail.com).

19.3. С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, т.3 от Закон за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )   на посочените адрес или e-mail за контакти (waterfallsbg@gmail.com).

24. Решаване на спорове

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд.

25. Писмена форма

Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Клиента или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта на WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

26. Права на интелектуална собственост

26.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на уебсайта за електронна търговия WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  - http://www.waterfallsbg.info (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД )  и Бико България ЕООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) , и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

26.2. Правото на достъп на Клиента не включва правото да се копира или възпроизвежда информация и да се използуват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното клиентът няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му ресурси, независимо дали носителят на съответните права е WATERFALLSBG.INFO ( Бико България ЕООД ) или трето лице.

27. Приложимо право

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

При разногласия и възникнал спор с Бико България ЕООД, потребителят може да отнесе спора за алтернативно решаване пред помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите: https://kzp.bg/pomiritelna-komisiya, както и да подаде жалба на интернет страницата за онлайн решаване на спорове (ОРС) https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG.